Podrobnee na saйte: https://bordernews.ru
https://newsabc.ru https://newsnight.ru https://rawnews.ruhttps://newsinit.ruhttps://branchnews.ruhttps://sidenews.ruhttps://exactnews.ruGo to top of pagehttps://newsquick.ru
https://targetnews.ruhttps://newsrecent.ruhttps://calmnews.ru
https://news720.ru https://newsaim.ruhttps://newsmoment.ru

Članci

Tim za pisanje monografije o 2.Krajiškom korpusu VRS

Na Obilježavanju 20 godina od formiranja 2.Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske koje je održano 26. maja 2012. godine u Mrkonjić Gradu, formiran je Tim za pisanje Monografije o 2.KK.
U sastav Tima određeni su:

  1. Iz Komande korpusa: komadant korpusa, načelnici štaba, pomoćnici komandanta korpusa, načelnici rodovai i službi, komandanti i komandiri prištabskih jedinica;
  2. Iz jedinica 2.KK: komandanti i načelnici štabova svih brigada, pukova i samostalnih bataljona;
  3. Iz struktura lokalne uprave: Predsjednici svih Opštinskih boračkih organizacija u zoni 2.KK;
  4. Dobrovoljni stručni saradnici vični prikupljanju, obradi i dostavi podataka i pisanju tekstova o svim događajima za vrijeme rata, posebno o ulozi i doprinosima civilnih struktura vlasti u stvaranju i odbrani Republike Srpske.

Za rukovođenje radom Tima imenovani su:

  • pukovnik Vaso Mikan za rukovodioca Tima,
  • pukovnik Mikajlo Mitrović zamjenik rukovodioca,
  • major Duško Amidžić sekretar Tima,
  • general Petar Škrbić za rukovodioca beogradske sekcije Tima.

 
Cjelokupan rad koji podrazumjeva: prikupljane, provjeru validnosti i obradu podataka, uređivanje monografije, pisanje tekstova, postavljanje slika, skeniranje i unošenje najvažnijih dokumenata u sadržj monografije, predviđen je na volonterskoj osnovi.