Podrobnee na saйte: https://mirrornews.ru https://newsentire.ru https://newsplain.ru https://hundrednews.ru https://principalnews.ru https://newsdeliver.ruhttps://unonews.ru Go to top of pagehttps://dashnews.ru
https://newsfire.ru https://stacknews.ruhttps://bundlenews.ru
https://foremostnews.ru https://newsdone.ruhttps://allnightnews.ruhttps://newscatch.ru

Članci

Prepiska u vezi monografije o 2.KK

Sadržaj članka [sakrij]

1. Prepiska sa institucijama Republike Srpske

Pismo MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

TIM ZA PISANJE MONOGRAFIJE
O 2. KRAJIŠKOM KORPUSU VRS
Oštra Luka 10.01.2013. godine
Br. 01/2013

Molimo pomoć u organizaciji i radu Tima;

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Sektoru za boračko- invalidska pitanja

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je na Obilježavanju 20 godina od formiranja 2. Krajiškog korpusa VRS, održanog 26. maja 2012. godine u Mrkonjić Gradu, formiran Tim za pisanje Monografije o 2.Krajiškom korpusu VRS.

Sastav tima čine:

 1. Iz Komande korpusa: komandant, načelnici štaba, pompćnici komandanta korpusa, načelnici rodova i službi, kmoandanti i komandiri prištabskih jedinica;
 2. Iz jedinica 2.KK: komandanti i načelnici štabova svih brigada, pukova i samostalnih bataljona;
 3. Iz lokalnih struktura: svi predsjednici Opštinskih boračkih organizacija u zoni 2.KK;
 4. Stručni dobrovoljni saradnici vični prikupljanju i obradi podataka i pisanju tekstova;

Za rukovođenje radom Tima određeni su: pukovnik Vaso Mikan rukovodilac tima i pukovni Mikajlo Mitrović zamjenik rukovodioca.

Cjelokupan rad na Monografiji koji obuhvata: prikupljane podataka, obradu i provjeru validnosti podataka, uređivanje Monografije i pisanje tekstova, predviđen je na VOLONTERSKOJ OSNOVI.
Rad na pisanju Monografije otpočeo je pre nekoliko mjeseci ali smo se pored volonterskog rada suočili sa nizom poteškoća u materijalnom i finansijskom pogledu. Svi navedeni poslovi zahtijevaju česte komunkacije rukovodstva sa članovima tima, povremene sastanke tima, putovanja radi prikupljanja podataka i satanaka tima, pristup arhivama VRS i 2.KK sa formiranjem stručnih grupa za te poslove, posjedovanje adekvatne opreme – računara, štampača, skenera i potrošnog materijala.
Sve to zahtjeva odgovarajuća materijalna i finansijska sredstva za koja nismo riješili nikakve izvore.
Molimo Vas da nam organizaciono i finansijski pomognote:

 1. Da registrujemo Tim za pisanje Monografije o 2. KK, kao udruženje boraca 2.kk ili kao udruženje građana čime bi smo stvorili uslove za prikupljanje donatorskih priloga i finansijskih sredstava iz drugih izvora,
 2. Da obezbjedimo adekvatan računar i štampač sa skenerom, kao vlasništvo Tima i potrban potrošni materijal;
 3. Da nam omogućite pristup vojnim evidencijama VOB-8, koje posjeduje Ministarstvo, za jedinice 2.KK, njihovo kopiranje i korišćenje odgovarajućih podataka u Monmografiji.

Instalirali smo MedijaWiki program koji omogućuje timsko pisanje Monografije na sajtu www.drugikrajiskikorpusvrs.com pa Vam u prilogu šaljemo kopiju Glavne strane.
Nadamo se da ćete nam pomoći i molimo Vas da nam odgovorite na adresu: Mikan Vaso, Oštra Luka bb. 79263 Oštra Luka.

 

Oštra Luka 10.01.2013

Rukovodilac Tima
Pukovnik Vaso Mikan

 

Pismo Boračkoj organizaciji VRS 

TIM ZA PISANJE MONOGRAFIJE O
2. KRAJIŠKOM KORPUSU VRS
Oštra Luka 10.01.2013. godine
Br. 01/2013


Molimo pomoć u organizaciji i radu Tima;

BORAČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
Na ličnost:PANTELIJA ĆURGUZ

Poštovani, Obavještavamo Vas da je na Obilježavanju 20 godina od formiranja 2. Krajiškog korpusa VRS, održanog 26. maja 2012. godine u Mrkonjić Gradu, formiran Tim za pisanje Monografije o 2.Krajiškom korpusu VRS.
Sastav tima čine:

 1. Iz Komande korpusa: komandant, načelnici štaba, pompćnici komandanta korpusa, načelnici rodova i službi, komandanti i komandiri prištabskih jedinica;
 2. Iz jedinica 2.KK: komandanti i načelnici štabova svih brigada, pukova i samostalnih bataljona;
 3. Iz lokalnih struktura: svi predsjednici Opštinskih boračkih organizacija u zoni 2.KK;
 4. Stručni dobrovoljni saradnici vični prikupljanju i obradi podataka i pisanju tekstova;

Za rukovođenje radom Tima određeni su: pukovnik Vaso Mikan rukovodilac tima i pukovni Mikajlo Mitrović zamjenik rukovodioca.

Cjelokupan rad na Monografiji koji obuhvata: prikupljane podataka, obradu i provjeru validnosti podataka, uređivanje Monografije i pisanje tekstova, predviđen je na VOLONTERSKOJ OSNOVI. Rad na pisanju Monografije otpočeo je pre nekoliko mjeseci ali smo se pored volonterskog rada suočili sa nizom potoćkoća u materijalnom i finansijskom pogledu. Svi navedeni poslovi zahtijevaju česte komunkacije rukovodstva sa članovima tima, povremene sastanke tima, putovanja radi prikupljanja podataka i satanaka tima, pristup arhivama VRS i 2.KK sa formiranjem stručnih grupa za te poslove, posjedovanje adekvatne opreme – računara, štampača, skenera i potrošnog materijala. Sve to zahtjeva odgovarajuća materijalna i finansijska sredstva za koja nismo riješili nikakve izvore.

Molimo Vas da nam organizaciono i finansijski pomognote:

 1. Da registrujemo Tim za pisanje Monografije o 2. KK, kao udruženje boraca 2.kk ili kao udruženje građana čime bi smo stvorili uslove za prikupljanje donatorskih priloga i finansijskih sredstava iz drugih izvora,
 2. Da obezbjedimo adekvatan računar i štampač sa skenerom, kao vlasništvo Tima i potrban potrošni materijal;<br /
 3. Da nam omogućite pristup vojnim evidencijama VOB-8, koje posjeduje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, za jedinice 2.KK, njihovo kopiranje i korišćenje odgovarajućih podataka u Monmografiji.

Instalirali smo MedijaWiki program koji omogućuje timsko pisanje Monografije na sajtu
www.drugi krajiskikorpusvrs.com pa Vam u prilogu šaljemo kopiju Glavne strane.

Nadamo se da ćete nam pomoći i molimo Vas da nam odgovorite na adresu: Mikan Vaso, Oštra Luka bb. 79263 Oštra Luka.

Oštra Luka 10.01.2013. god.

Rukovodilac Tima
Pukovnik Vaso 

 

2. Prepiska sa lokalnim organima vlasti

 Pismo upućeno svim Predsjednicima Opštinskih boračkih organizacija 

TIM ZA PISANJE MONOGRAFIJE O
2.KRAJIŠKOM KORPUSU VRS
Oštra Luka 15.01.2013. god
Br. 02/2013

Molimo saradnju na pisanju Monografije

 

OPŠTINSKOJ BORAČKOJ ORGANIZACIJI
Na ličnos Predsjednika OBO


Poštovani,
Podsećamo Vas da je na Obilježavanju 20 Godina od formiranja 2. Krajiškog korpusa VRS formiran Tim za pisanje Monografije o 2.Krajiškom korpusu VRS. U sastav Tima određeni su:

 1. Iz Komande korpusa: komandant korpusa, načelnici štaba, pomoćnici komandanta korpusa, načelnici rodova i službi, komandanti i komandiri prištabskih jedinica;
 2. Iz jedinica 2.KK: komandanti i načelnici štaba svih brigada, pukova i samostalnih bataljona;
 3. Iz lokalnih struktura vlasti: predsjednici svih Opštinskih boračkih organizacija u zoni 2.KK;
 4. Dobrovoljni stručni saradnici vični prikupljanju i obradi podataka i pisanju tekstova o svim događajima kojisu se događali na teritoriji njihove opštine, naročito o doprinosima civilnih struktura vlasti u stvaranju i odbrani Republike Srpske; 

Za rukovođenje radom Tima određeni su: pukovnik Vaso Mikan rukovodilac tima, pukovnik Mikajlo Mitrović zamjenik rukovodioca i major Duško Amidžić sekretar Tima.
Cjelokupan rad na prikupljanju, obradi i dostavljanu podataka, pisanju tekstova i uređivanju Monografije predviđen je na volonterskoj osnovi.

Rad na pisanju Monografije otpočeo je pre nekoliko mjeseci. Postavljen je sajt www.drugikrajiskikorpusvrs.com i instaliran MedijaWiki program koji omogućuje članovima i saradnicima tima direktno unošenje podataka, slika, komentara, pisanje tekstova i uređivanje Monografije. Naravno, to mogu da rade samo registrovani korisnici programa a iz razloga zaštite privatnosti korisnika i zaštite podataka do konačnog sadržaja i teksta Monografije, zadržano je isključivo pravo da samo rukovodilac Tima može registrovati korisnike programa sa pravom pristupa svim sadržajima i neposrednog učešća u pisanju i uređivanju Monografije.

Uloga PREDSJEDNIKA OPŠTINSKIH BORAČKIH ORGANIZACIJA predviđena je tako da oni treba da, u saradnji sa prpadnicima komandi jedinica sa svoje teritorije i sa današnjim i ratnim rukovodstvom Opštine, organizuju rad na prikupljanju, obradi i dostavljanju podataka,uključujući slike i pisane tekstave iz vrmena rata o svim događajima na teritoriji Opštine koji su od intersa sredine da ostvarimo osnovni moto Monografije SAČUVAJMO ISTINU ZA BUDUĆA POKOLENJA.
U tom smislu potrebno je da pronađete i aktivirate sve ljude koji su spremni i vični ovim poslovima, posebno ljude koji su se i u toku rata bavili sličnim poslovima, ljude u zavičajnim klubovima u Banjaluci, Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima koji su izbjegli iz zavičaja i koji će vrlo rado učestvovati u ovom poslu. Upoznajte ih sa ovim pismom, posebno one koji imaju pristup internetu, obezbijedite njihovu saglasnost i prijavite ih rukovodstvu tima radi dalnjih kontakata.

Molimo da da sve predloge, komentare, i podatke šaljete na adresu Tima : VASO MIKAN, Oštra luka bb. 79263 OŠTRA LUKA, posebno molimo da obavezno potvrdite prijem ovog pisma i spremnost za učešće u pisanju Monografije o 2.KK.

DRUGO, VEOMA VAŽNO, na skupu u Mrkonjić Gradu potvrđen je sastav Organizacinog odbora za Obilježavanje godišnjice formiranja 2.KK 2013.god. u prošlogodišnjem sastavu. U vezi s tim potrebno je da se rukovodstva Opštinskih Boračkih organizacija iz Ribnika i Drinića, uz učešće Načelnika ovih Opština dogovore o mjestu održavanja ove monifestacije u maju 2013. godine i da nas o tome što prije obavijeste kako bi smo zakazali i održali prvi sastanak Organizacionog odbora već polovinom marta mjeseca.

Uz srdačan pozdrav, očekujemo Vaš odgovor.

Rukovodilac Tima
pukovnik Vaso Mikan